Γενική Αστική Ευθύνη

Η ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης καλύπτει οικονομικές απαιτήσεις τρίτων, για υλικές ζημιές ή και σωματικές βλάβες, που μπορεί να υποστούν, από αμέλεια, πράξεις/παραλείψεις της ασφαλισμένης επιχείρησης, οφειλόμενων στη λειτουργία της.

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Με την ασφάλιση της εργοδοτικής αστικής ευθύνης, καλύπτεται η εκ του νόμου αστική ευθύνη του εργοδότη προς τους εργαζομένους του για απαιτήσεις που εγείρονται από σωματικές βλάβες/ θάνατο που μπορεί να υποστούν κατά τη διάρκεια ασκήσεως των καθηκόντων τους, καθώς και χρηματικής αποζημίωσης για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη. (Άρθρα 657, 658 – 932 του Αστικού Κώδικα).

Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος καλύπτει την ευθύνη της ασφαλιζόμενης επιχείρησης για τις συνέπειες που τυχόν θα προκαλέσει σε καταναλωτή, σωματικές βλάβες / θάνατο ή/και υλικές ζημιές, οι οποίες προκύπτουν από οποιοδήποτε ελάττωμα των προϊόντων που παράγει ή διακινεί. Η κάλυψη είναι παγκόσμια και υπάρχει δυνατότητα άμεσης νομικής εκπροσώπησης ακόμα και στην χώρα του εξωτερικού που θα διαπιστωθεί το περιστατικό δίνοντας στην ουσία λύση για την αντιμετώπιση του κάθε γεγονότος.

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Με την ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης, καλύπτονται υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες, οικονομικές απώλειες τρίτων από λάθη ή παραλείψεις ή σφάλματα, που θα συμβούν κατά την άσκηση του επαγγέλματος.

Οι πιο συνηθισμένες κατηγορίες που χρειάζονται και χρησιμοποιούν  την ασφάλιση της επαγγελματικής τους ευθύνης  είναι:

  • Ιατροί
  • Δικηγόροι
  • Αρχιτέκτονες
  • Πολιτικοί μηχανικοί
  • Φαρμακοποιοί
  • Λογιστές
  • Φοροτεχνικοί
  • Ορκωτοί λογιστές
  • Κομμωτήρια – Κέντρα αισθητικής κλπ

για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές η επαγγελματική μας Αστική Ευθύνη είναι υποχρεωτική με νόμο και είμαστε καλυμμένοι με κεφάλαια 1.954.560€

Με την επαγγελματική αστική ευθύνη στην ουσία θωρακίζεσαι σε πιθανά ανθρώπινα λάθη η παραλείψεις κατά την διάρκεια της δουλειάς σου.