Με την ασφάλιση μεταφορών καλύπτουμε πιθανούς κινδύνους που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του εμπορεύματος, είτε εντός της Ελλάδος, είτε σε εμπορεύματα που εισάγονται ή εξάγονται από τη χώρα, με κάθε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο (αυτοκίνητο – πλοίο – αεροπλάνο – τραίνο κλπ).
Οι όροι της ασφάλισης μεταφοράς, διέπονται από τις Ρήτρες των LLOYD’S και οι παρεχόμενες καλύψεις  μπορεί να είναι κατά παντός κινδύνου  με την οποία καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι ζημιών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, με εξαίρεση γεγονότα που πάγια εξαιρούνται από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ενδεικτικά μπορεί να αναφερθεί ως παράδειγμα η δόλια διεκδίκηση αποζημίωσης, η μόλυνση από ραδιενεργά υλικά, κλπ. Το κόστος είναι ελάχιστο σε σχέση με την αξία του εμπορεύματος που διακινείται και είναι η σίγουρη λύση προκειμένου να αποτραπεί η ζημιά που πιθανώς θα προκληθεί σε περίπτωση ατυχήματος.