Σκοπός του Ερωτηματολογίου

  1. Να προσδιοριστεί το επίπεδο επενδυτικού κινδύνου που προτίθεσθε να αναλάβετε με βάση το χρονικό ορίζοντα της
    επένδυσής σας (συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας να υποστείτε απώλειες).
  2. Να διαμορφωθεί ένα σαφές χρονοδιάγραμμα σε συνάρτηση με τον επενδυτικό κίνδυνο που προτίθεστε να αναλάβετε.
  3. Να προσδιοριστεί η προηγούμενη εμπειρία σας ως επενδυτής καθώς και οι επενδυτικοί σας στόχοι.
  4. Να ενημερωθεί επαρκώς ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής, ώστε σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της ανάλυσης αναγκών
    να είναι σε θέση να σας παράσχει την Δήλωση Καταλληλότητας και Συμβατότητας του προϊόντος.
  5. Να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση καταλληλότητας και συμβατότητας του προϊόντος για εσάς.

ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Ο κανόνας που πρέπει να ακολουθούμε σε μια επένδυση είναι να είναι προσαρμοσμένη στο επενδυτικό μας προφίλ. Συμπληρώνοντας το παρακάτω ερωτηματολόγιο θα ανακαλύψουμε το επενδυτικό σας προφίλ.

Σε ό,τι αφορά στο επενδυτικό μου προφίλ, πιστεύω ότι είμαι:Ο σκοπός για τον οποίο σκέφτομαι να δημιουργήσω/αξιοποιήσω κεφάλαιο είναι:1. Η υπό εξέταση συσσώρευση/επένδυση θα πραγματοποιηθεί:2. Ποιός είναι ο χρονικός ορίζοντας της επένδυσής σας;(*) (παρακαλούμε συμβουλευτείτε το Έντυπο Βασικών Πληροφοριών για τη συνιστώμενη διάρκεια διακράτησης)

3. Τι μέρος της περιουσίας* σας πιστεύετε ότι θα αποτελεί η συγκεκριμένη επένδυση στο χρονικό σημείο που σκοπεύετε να την αξιοποιήσετε; (βάσει της επιλογής σας στην ερώτηση 2)(*) Περιουσία: Τα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία (μετρητά, μετοχές, ομόλογα, εκμεταλλεύσιμα ακίνητα) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξασφάλιση εισοδήματος.

4. Ποιά είναι η εξοικείωσή σας με τις αγορές κεφαλαίων;5. Ο βαθμός του επενδυτικού κινδύνου που έχετε λάβει στο παρελθόν, κατά τη λήψη αντίστοιχων οικονομικών αποφάσεων είναι:6. Η συνήθης προσέγγισή σας στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων είναι:7. Προτιμάτε μία επένδυση η οποία είναι ασφαλής και μεγαλώνει αργά αλλά σταθερά, έστω και αν αυτό σημαίνει χαμηλότερη συνολική απόδοση;8. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει την τελική αξία της επένδυσης ύψους €100 στο τέλος του χρονικού ορίζοντα της επένδυσης που επιλέξατε. Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω τρία σενάρια, σε ποιό Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο πιθανότατα να επενδύατε;9. Ποιό από τα παρακάτω 3 επενδυτικά χαρτοφυλάκια θα επιλέγατε για την επένδυσή σας ύψους €100 λαμβάνοντας υπόψη σας τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδρούσατε κατά τη διάρκεια των οποιωνδήποτε διακυμάνσεων στην αξία του χαρτοφυλακίου σας (όπως επισημαίνεται με χρώμα στον παρακάτω πίνακα) αντί να εστιάζετε μόνο στην αξία του χαρτοφυλακίου σας κατά το 10o έτος;;Ανακαλύψτε το επενδυτικό σας προφίλ