Στην Ασφάλιση Τεχνικών Έργων αναφερόμαστε συνήθως σε συμβόλαια «κατά παντός κινδύνου» με τα οποία ασφαλίζονται τεχνικά έργα κάθε είδους, είτε πρόκειται για ανέγερση έργου, για έργα κατεδάφισης, έργα επέκτασης υφιστάμενης εγκατάστασης , κατασκευή οδοποιίας  κλπ.

Οι καλύψεις των συμβολαίων «κατά παντός κινδύνου» καλύπτουν κατά κύριο λόγο ότι δεν εξαιρείται ρητά. Μεταξύ άλλων καλύπτονται τυχαία γεγονότα, πυρκαγιά, κλοπή, σεισμός, γενική Αστική Ευθύνη, Αστική Ευθύνη εργοδότη, κακόβουλες ενέργειες, απώλεια κερδών, κλπ.

Καλύπτονται οι εργασίες βάση σύμβασης, ο εργοταξιακός εξοπλισμός, ο μηχανολογικός εξοπλισμός του έργου, σκαλωσιές, εργαλεία, λυόμενες κατασκευές, τα υλικά κατασκευής, τυχόν δαπάνες αποκομιδής ερειπίων, οι ζημιές σε υπάρχουσα περιουσία κυρίου του έργου κλπ.

Τα προς ασφάλιση έργα, μπορεί να είναι ιδιωτικά, δημόσια ή Σύμπραξη Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).