ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ και ΛΗΨΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  2016/679 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ:

Η  Εταιρία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΚΚΟΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ», με έδρα στα Τρίκαλα, οδός Αμαλίας, αριθμός 34, Αρ.ΓΕΜΗ 10018153000 ,  τηλ. 24310 24500 , όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Απόστολο Κόκκοβα, συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών, στα πλαίσια του καταστατικού της σκοπού, δηλαδή, μεταξύ άλλων, τις ασφαλιστικές εργασίες, τη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων και λοιπών συναφών ασφαλιστικών ενεργειών, για την κάλυψη των αναγκών των πελατών της. 

Η Εταιρία συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και για την εγγραφή των πελατών της στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της Εταιρίας, δηλαδή διαθέτει την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) των πελατών της, ή, όπου δεν υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση, δια αλληλογραφίας ή SMS, τα οποία χρησιμοποιεί, κυρίως, για την ενημέρωσή τους, σχετικά με την τρέχουσα επικαιρότητα, γύρω από ασφαλιστικά θέματα, εγκυκλίους ασφαλιστικών εταιριών και τις παρεχόμενες από την Εταιρία υπηρεσίες. 

Στα πλαίσια αυτά, η Εταιρία λαμβάνει μέτρα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της, για τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών, και δεν αποκαλύπτει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός αν έχει τέτοια υποχρέωση από το Νόμο. Στα πλαίσια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679, η Εταιρία έχει λάβει κάθε τεχνικό, οργανωτικό και διοικητικό μέτρο, για τη συλλογή, επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Μπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ωστόσο, κατά περίπτωση, ενδεχομένως να συνεπάγεται τη διακοπή της ασφαλιστικής σύμβασης, καθώς δεν θα νομιμοποιούμαστε, πλέον, να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας και να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. 

Για τους σκοπούς άσκησης των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας και γνωστοποίησης των ενεργειών αυτών, του δικαιώματος φορητότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του δικαιώματος εναντίωσης, κάθε πελάτης μας μπορεί να επικοινωνήσει με: 

  • Την Εταιρία Υπεύθυνης Επεξεργασίας « ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΚΚΟΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ », οδός Αμαλίας 34, Τρίκαλα, στον τηλεφωνικό αριθμό 24310 24500, κινητό: 693 2271998, email: info@kokkovas.gr  
  • Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ( DPO )  email: a@kokkovas.gr  τηλ.: 24310-24500

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ:

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχω ενημερωθεί για τα ανωτέρω και παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μου, με σκοπό την εξυπηρέτηση των ασφαλιστικών και λοιπών συναφών αναγκών μου. 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Έχω ενημερωθεί για τα ανωτέρω και παρέχω τη ρητή συγκατάθεση μου για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μου, με σκοπό την ενημέρωσή μου σχετικά με την τρέχουσα επικαιρότητα, γύρω από ασφαλιστικά θέματα, εγκυκλίου ασφαλιστικών εταιριών και τις παρεχόμενες από την Εταιρία υπηρεσίες.